REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA AEROBIC

❖   Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, uczestnik musi podpisać deklarację o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach
      Aqua aerobic. 
❖   W przypadku braku lub zatajenia informacji na temat stanu zdrowia organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki.
❖   W ramach jednorazowych zajęć przysługuje uczestnikowi 45 minut zajęć Aqua Aerobic.
❖   Karnet wykupuje się na dwa miesiące w następujących okresach: wrzesień-październik, listopad-grudzień, styczeń-luty, marzec-kwiecień,
      maj-czerwiec. Cena karnetu zależy od ilości wejść w poszczególnych miesiącach
❖   Karnet na nowe, następne miesiące należy wykupić zgodnie z informacją o wykupie karnetów. Nie dokonanie opłaty jest jednoznaczne
      z rezygnacją z zajęć.
❖   Karnet up oważnia 1 osobę dorosłą do wejścia na Krytą Pływalnię oraz do uczestnictwa w zajęciach. Karnet można odstąpić
      po powiadomieniu Kierownictwa Szkoły NEMO.
❖   Za niewykorzystane zajęcia nie przewiduje się zwrotu gotówki.
❖   Tylko zgłoszenie nieobecności (sms lub formularz kontaktowy na naszej stronie) najpóźniej jeden dzień przed zajęciami,
      umożliwia ich odrobienie w terminie wskazanym przez kierownictwo Szkoły Pływania. Odrabiać można 1 zajęcia w miesiącu.
❖   Szkoła Pływania nie bierze odpowiedzialności za zamknięcie Pływalni w trakcie trwania karnetu, spowodowanego awarią basenu.
      W takim wypadku przewiduje się zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia lub odrobienie zajęć w innym terminie.
❖   Szkoła Pływania nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni, czy na pływalni w czasie prowadzenia zajęć.
❖   Wszystkich uczestników zajęć Aqua Aerobic obowiązuje Regulamin Krytej Pływalni.

 

      REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA

❖  Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest pisemna deklaracja rodziców na uczęszczanie dziecka (bądź deklaracja dorosłego uczestnika)
     na zajęcia nauki pływania i oświadczenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach na basenie. W przypadku braku
     lub zatajenia informacji na temat stanu zdrowia dziecka, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki.
❖  Rodzice dzieci biorących udział w zajęciach, nie mogą przebywać na pływalni oraz w szatniach w czasie prowadzenia zajęć.
❖  W ramach jednorazowej lekcji przysługuje uczestnikowi 45 minut zajęć.
❖  Uczestnicy zajęć zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy pływackiej na podstawie umiejętności przeprowadzonych przez trenerów
     i instruktorów Szkoły NEMO. 
❖  Szkoła NEMO nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni, czy na pływalni w czasie prowadzenia zajęć.
❖  Karnet wykupuje się na na cały semestr. Cena karnetu zależy od ilości dni zajęć w semestrze.
❖  Karnet na kolejny semestr należy wykupić najpóźniej na ostatnich opłaconych zajęciach. Nie dokonanie opłaty jest jednoznaczne
     z rezygnacją z zajęć.
❖  W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa obowiązują zniżki.
❖  Opuszczanie zajęć w Szkole NEMO nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy.
❖  Tylko zgłoszenie nieobecności (sms lub formularz kontaktowy na stronie) najpóźniej jeden dzień przed zajęciami, umożliwia ich odrobienie
     w terminie wskazanym przez Kierownictwo Szkoły.Odrabiać można 1 zajęcia w miesiącu. 
❖  Szkoła Pływania nie bierze odpowiedzialności za zamknięcie Pływalni w trakcie trwania karnetu, spowodowanego awarią basenu.
     W takim wypadku przewiduje się zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia lub odrobienie ich w innym terminie.
❖  Wszelkie pytania należy kierować do instruktorów przed lub po zajęciach.
❖  Wszystkich uczestników Szkoły NEMO obowiązuje regulamin Krytej Pływalni.

 

   REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W HOTELU PRAWDZIC

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z szatni i basenu dla Gości zewnętrznych

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Basen hotelowy – Prawdzic Resort&Conference – Operator Pomorzanin Sp. z o.o. 80-341 Gdańsk, ul. Piastowska 198
2. Przed zejściem do szatni basenowych, użytkownicy są zobowiązani do pozostawienia okryć wierzchnich w wyznaczonym miejscu na wieszakach, do pozostawiania obuwia zewnętrznego w wyznaczonym miejscu w szafkach oraz do zmiany obuwia zewnętrznego na obuwie typu klapki przed zejściem do szatni basenowych.
3. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
4. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
- palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
- wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,
- spożywania artykułów żywnościowych i napoi na terenie całego obiektu poza miejscami do tego przeznaczonymi
- wprowadzania i przebywania zwierząt,
- wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
- wstępu osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami opatrunkowymi i z bandażami.
5. Użytkownikom Basenu zaleca się nie zabieranie na teren obiektu wartościowych przedmiotów ze względu na ryzyko kradzieży lub zagubienia, Pomorzanin Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
6. Opiekunowie są zobowiązani do opuszczenia szatni basenowej po przygotowaniu podopiecznego do zajęć basenowych.
Przebywający opiekunowie w szatni basenowej w trakcie zajęć zostaną poproszeni o opuszczenie szatni.
Zejście do basenu, schody oraz miejsce przy szatni na okrycia wierzchnie nie jest miejscem do przebywania/ czekania na podopiecznego w trakcie zajęć basenowych.
W trakcie zajęć podopiecznych opiekunowie mogą przebywać w lobby hotelowym.
Opiekunowie 5 minut przed zakończeniem zajęć basenowych mogą udać się do szatni basenowych po podopiecznego.
Basen jest integralną częścią strefy hotelowej, prosimy o uszanowanie prawa Gościa hotelowego do wypoczynku w ciszy i spokoju.
7. Użytkownicy basenu oraz opiekunowie są zobowiązani do nienaruszania wyposażenia obiektu oraz sprzętów. Otwieranie okien, włączania lub wyłączania urządzeń w korytarzu basenowym jest zabronione.
8. Korzystanie z siłowni, placu zabaw jest odpłatne. W celu wykupienia wstępu prosimy o podejście do Recepcji hotelowej.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ
1. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (komórki, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria).
2. Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środków myjących. Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem.
3. Zabrania się używania kosmetyków w szklanych opakowaniach.
4. Na hali basenowej obowiązuje używanie stosownych okryć wierzchnich:
     - kobiety – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy
     - mężczyźni – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała
5. Kierownictwu Basenu i obsłudze przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób wchodzących
lub przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi skutkować będzie wydaleniem z Basenu.
6. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z Basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
7. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z Basenu i jej urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Pomorzanin Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.
8. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie personelowi.
9. Korzystającym z Basenu nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dla osób tam przebywających.
10. Na hali basenowej kategorycznie zabrania się:
- biegania
- skoków do wody
- spożywania żywności i napojów oraz żucia gumy
- wszczynania fałszywych alarmów
- pozostawiania małych dzieci bez opieki
11. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca.
12. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 

     

 

 

 

   Marcin Stusik
   Tel. 668876333

Telefon kontaktowy:

+48 604 111 234

e-mail: biuro@nemoszkola.pl

 

  ZGŁOŚ NIEOBECNOŚĆ

Szybki kontakt: